سامانه هوشمند سازی

مدارس مداد

تیم امیرکبیری مداد با تحقیقات گسترده در زمینه
آموزش و تحصیل کشور موفق به ساخت سامانه مداد
شده است تا نیازهای مدارس ایران را برطرف سازد

تیم امیرکبیری مداد با تحقیقات گسترده در زمینه آموزش و تحصیل کشور موفق به ساخت سامانه مداد شده است تا نیازهای مدارس ایران را برطرف سازد

تلفن تماس

09309771791

پست الکترونیکی

info@medad-es.ir